Raje Shivaji Nagar, Tunga Village 8898026123 / 8108789889

Achievements

Kartiki Thorat

92.6%

SSC
Maths : 95
Science : 93
Aditi Pawar

91.4%

SSC
Maths : 96
Science : 84
Prashant Gupta

91.4%

SSC
Maths : 97
Science : 97
Aakash Yadav

91%

SSC
Maths : 98
Science : 89
Sudhakar Birajdar

85.8%

SSC
Maths : 86
Science : 90
Riya Singh

85.2%

SSC
Maths : 88
Science : 79
Rishab Pandey

84.6%

SSC
Maths : 88
Science : 89
Satyam Pandey

84%

SSC
Maths : 91
Science : 81
Divya

80%

SSC
Maths : 87
Science : 64
Shreya Pandey

78.8%

SSC
Maths : 80
Science : 72
Soham

78.6%

SSC
Maths : 83
Science : 75
Jahnavi More

78%

SSC
Maths : 64
Science : 72
Adarsh Gupta

77.4%

SSC
Maths : 82
Science : 72
Soni Gupta

77%

SSC
Maths : 81
Science : 57
Prince Jha

75.6%

SSC
Maths : 77
Science : 84
Rano Jha

70%

SSC
Maths : 69
Science : 69
Vishal Yadav

96% (PCM)

SCIENCE 12TH
Maths : 98
Physics : 95
Chemistry : 94
Suraj Yadav

92%

SCIENCE 12TH
Maths : 94
Physics : 91
Chemistry : 91
Pratham Vishwakarma

91.25% (PCMB)

SCIENCE 12TH
Maths : 100
Physics : 92
Chemistry : 87
Menka Kumari

82% (PCM)

SCIENCE 12TH
Maths : 90
Physics : 71
Chemistry : 85
Durgesh Tiwari

79.33% (PCM)

SCIENCE 12TH
Maths : 97
Physics : 66
Chemistry : 75